Початкова школа


Метою діяльності Школи є створення умов для здобуття учнями знань, навичок і вмінь, відповідно до програми Міністерства освіти і науки України, та організація виховного процесу і творення сприятливого середовища як передумов формування зрілої особистості. Ми розуміємо, що впродовж всього життя, сьогоднішні діти будуть зустрічатися зі змінами: соціальними, політичними, змінами в оточенні. Ці швидкі зміни, що відбуваються в навколишньому світі сьогодні, зумовлюють необхідність розвивати в дітях бажання вчитися впродовж всього свого життя.

Саме особистісно-орієнтовані методики, за якими працює школа, формують в дитині здатність до:

  • вміння самостійно навчатися;
  • сприйняття змін і пристосування до них;
  • критичного мислення і правильного вибору;
  • виявлення та успішного розв’язання проблем;
  • піклування про інтереси спільноти, країни та довкілля.

В особистісно – орієнтованих методиках стверджується, що розвиток дитини є природнім. Навчання може лише сприяти розвиткові. Ми підтримуємо думку, що Школа – це частина життя, а не підготовка до життя, основна увага надається навчанню, як процесу, а не як результату. Ми прагнемо, щоб учитель у своїй шкільній діяльності на кожному занятті формував у дітях християнське бачення світу і освіти, навчав жити і навчатися відповідно до принципів, що закладені в Євангелії. Вчитель дає дитині шанс бути співучасником і співтворцем навчального процесу.

Компонентами гармонійного формування зрілої особистості в Школі Святої Софії є :

  • Безумовне прийняття дитини, яке є фундаментальною складовою базової потреби дитини у безпеці і любові. На практиці це проявляється в тому, що вчителі висловлюють своє невдоволення певними негативними діями дитини, але ніколи дитиною в цілому, засуджують вчинки, але не почуття, проявляють підтримку і віру в учнів, заохочують їх.
  • Виховання відповідальності, як основної складової цільного характеру особистості. Цей процес передбачає 4 складові:

1) Усвідомлення дитиною внутрішніх сил та можливостей вибирати через розум, волю, почуття меж допустимої поведінки. 2) Початкові навики управління волею, розумом, почуттями; формування поваги. 3) Розуміння причинно-наслідкового зв’язку між вільним вибором дитини та наслідками цього вибору. 4) Система та налагодження відчутних наслідків як головний спосіб навчання відповідальності. Вищенаведені етапи передбачають надання дитині певної самостійності і свободи , заохочення ініціативності та творчості.

  • Вміння взаємодіяти з людьми на принципах поваги, доброзичливості, розуміння та співчуття.
  • Формування чеснот характеру дитини як передумови надійності, безпеки, ефективності і успіху в подальшому житті. Такі якості як сильна воля, дисципліна, чесність, сумлінне ставлення до обов’язків є задатками цілісного характеру особи.

У вихованні сумління акцентуємо увагу на таких елементах: 1) засвоєння дитиною моральних норм; 2) вміння застосовувати їх у конкретних ситуаціях; 3) готовність йти за тим, що є добрим і відкидати те, що є злим.

 


У школі обов’язковим є предмет «Логіка мислення»

 

Програма курсу розроблена на стику логіки, математики, мови та психології , і є орієнтована на розвиток основних аспектів розумової діяльності .

Вона має на меті стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу.

Завдання предмету – формувати у дітей здатність до аналізу та синтезу, узагальнення та конкретизація, абстрагування та переносу, вміння класифікувати, порівнювати, виділяти суттєве, мислити за аналогією, помічати відмінності та закономірності, будувати стратегії, а також уміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язання задач.

Наші учні щороку приймають участь у міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру Україна”, результати яких наведено.

 

 

 

 

 

 

 

 


Образотворче мистецтво

 

Унікальним в школі є те, що предмет малювання для дітей викладає кваліфікований спеціаліст, що дозволяє зростати маленьким художникам професійно вже з першого класу.