Методики


 

 

 
 
Опис методики.Сутність цього мето­ду полягає в тому, що учні, не знаючи букв, запа­м'ятовують шляхом зорового сприйняття образ сло­ва без поділу його на окремі склади, звуки, букви.

 

Цей метод полягає в тому, що дітей навчають розпізнавати слова як цілі одиниці і не пояснюють буквено-звукових співвідношень. Навчання будується за принципом візуального розпізнавання цілих слів. Дитину не вчать ні назв букв, ні буквено-звуковому співвідношенню; їй показують цілі слова і вимовляють їх, не дроблячи їх на літери й склади. Після того, як дитина таким чином, вивчить 50-100 слів, їй дають тексти, в яких часто зустрічаються ці слова.

2.  Методика Марії Монтессорі

Опис методики.Методика Монтессорі є моделлю особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання. В її основі лежить ідея про те, що кожна дитина, з її можливостями, потребами, системою стосунків проходить свій індивідуальний шлях розвитку. Одним з головних чинників застосування методики є наочний дидактичний матеріал.

Основний принцип методу Монтессорі: спонукати дитину до самовиховання, до самонавчання, до саморозвитку.

Девіз методу Монтессорі: "Допоможи мені зробити це самому". Тобто завдання вчителя не робити за дитину, а стимулювати її власну активність. Роль вчителя полягає не в навчанні, а тільки в керівництві самостійною діяльністю дитини.

Принципи методики:

   Ніколи не говори про дитину погано, ні при ній, ні без неї.

   Концентрувати свою увагу на розвитку доброго в дитині.

   Бути активним в підготовці середовища.

   Бути готовим відповісти на запитання дитини, завжди  слухати і відповідати дитині, яка звернулась до тебе.

   Поважати дитину, яка  зробила помилку, але  зможе виправити її.

 

   Завжди в спілкуванні з дитиною  використовувати найкращі манери 

3. Лицем до дитини. Індивідуалізація навчання в початковій школі

Опис методики.

Особистісно-орієнтоване навчання – організація навчання на засадах глибокої поваги до особистості учня, врахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб’єкта навчально-виховної взаємодії; передбачає формування цілісної особистості, яка усвідомлює свою гідність та поважає інших людей.  

4.  Тематичне навчання

Опис методики.Тематичне навчання – це метод організації навчального часу та матеріалів навколо теми, яка природно вписується до інтегрованого розкладу (програми) та яка є цікавою для учнів.

 

Тематичне навчання передбачає об'єднання різних занять навчального плану певною спільною темою (подія, явище, предмет).  Цю тему продовжують вивчати під час різних занять, завдяки чому діти починають розуміти зв'язки між різними учбовими дисциплінами, а також реальним життям. Тематичне навчання потребує від вчителя доцільного планування роботи та взаємодії з іншими викладачами. Наприклад, під час вивчення теми "Птахи", учні можуть удосконалювати свої знання з математики та географії, розраховуючи відстань польоту до теплих країв, скільки часу потрібно, щоби дістатися до них. Під час занять вони можуть вивчати рослини і тварин, які там є, а на уроках літератури можуть написати оповідання про свою вигадану експедицію до вирію тощо.

 

 

 

5.  «Театральне мистецтво» або «Казкотерапія»

Опис методики. Казкотерапія – це один із ефективних методів роботи з учнями початкових класів, які зазнають тих чи інших емоційних та поведінкових труднощів. Суть цього методу у створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своми страхами, комплексами.

Основний принцип казкотерапії – цілісний розвиток особистості, турбота про душу, зцілення казкою.

 

Мета казкотерапії — перетворити негативні образи на позитивні, через казкові події показати герою ситуацію з іншого боку, запропонувати альтернативні моделі поведінки.


6. Діагностичне дослідження рис і типів особистості Майерс-Бріггс

Опис методики. При побудові навчального процесу та організації ефективної роботи з учнями доцільно визначити типи та риси кожного учня.

Індикатор типів особистості Майерс-Бріггс (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI) - це один із широко використовуваних у світі інструментів визначення типу особистості.

MBTI призначений для визначення одного з 16 типів особистості. Він включає в себе 8 шкал, об'єднаних попарно. Призначення типології та тестів — допомогти людині у визначенні його індивідуальних переваг, встановивши, які полюси шкал йому відповідають.

Відповідно до методики людей відносять до однієї з двох протилежних груп за чотирма основними критеріями.